Garantie

Voor de aangeboden producten geldt binnen de Benelux een garantie, bij normaal particulier gebruik, van  24 maanden vanaf de aankoopdatum op fabricage en/of materiaalfouten. Batterijen zijn uitgesloten van garantie en op accessoires geldt een garantieperiode van 6 maanden. Voor een beroep op garantie dient het originele aankoopbewijs te worden overlegd.

De garantie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het had voor het defect optrad. Onderdelen worden hersteld of indien niet meer te herstellen is, vervangen door hetzelfde model of gelijkwaardig model. Vervangen onderdelen worden ons eigendom.

Het defect dient direct gemeld te worden om verdere schade te voorkomen. De garantie vervalt indien het defect twee maanden na vaststelling is gemeld. De garantietermijn wordt niet verlengd na garantiewerkzaamheden.

Na de standaard garantietermijn van 2 jaar hanteert ELMARC B.V.  voor de Nederlandse markt een coulance-regeling, gebaseerd op de economische levensduur lijst van UNETO-VNI.

De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen  die binnen de gestelde kwaliteit van de fabriek vallen. Herstellingen uitgevoerd door een niet-geautoriseerd service center zullen niet worden vergoed . Schade aangericht door een niet-geautoriseerd service center wordt niet gedekt door deze garantie.

Deze garantie sluit ook de volgende oorzaken uit:

-       Gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan.                                                                                

-       Aanpassingen, onderhoud of modificaties en vervanging van onderdelen ten gevolgen van normale slijtage.

-       Oneigenlijk gebruik en schade door externe factoren, nalatigheid en wijzigingen.

-       Gebruik van niet-originele onderdelen en /of accessoires.

-       Bij zakelijke, industriële of commerciële toepassingen.

-       Producten met een onleesbaar serienummer.

-       Schade veroorzaakt door bliksem,water,vuur, vandalisme,oorlog, verkeerde netspanning, onvoldoende ventilatie of enige andere oorzaak buiten onze controle.

ELMARC B.V.  is niet aansprakelijk voor schade aan software, compact disc, USB stick, sd-card e.d. en aan externe aangesloten apparatuur.

De garantie sluit wettelijke of andere rechten, overeenkomstig de geldende wetgeving in het land van aankoop, niet uit.